بحران و رشد

1399 / 9 /18

بحران درماني با بخشيدن خود آگاهي برتر به فرد؛ ديدگاه فرد را نيبت به خود و بحراني كه در ان قرار گرفته است تغيير مي دهد. با تغيير ديدگاه؛ ديد ديگري نسبت به زندگي  به وجود مي آيد. اينجاست كه اين جهنم، يعني بحران؛ فقط جهنم نيست بلكه معبري براي رسيدن به بهشت است و با خود آگاهي برتر بحران ديگر مامور عذاب نخواهد بود.

بحران درماني با بخشيدن خود آگاهي برتر به فرد؛ ديدگاه فرد را نيبت به خود و بحراني كه در ان قرار گرفته است تغيير مي دهد. با تغيير ديدگاه؛ ديد ديگري نسبت به زندگي  به وجود مي آيد. اينجاست كه اين جهنم، يعني بحران؛ فقط جهنم نيست بلكه معبري براي رسيدن به بهشت است و با خود آگاهي برتر بحران ديگر مامور عذاب نخواهد بود.

باید بحران را در فلسفه زندگی گنجاند.  ما نمی توانیم دنیا را عوض کنیم. ما نمی توانیم انسان را از پایه و اساس تغییر دهیم . آنچه می توانیم انجام بدهیم این است که به آن ها به صورت خطوط متصل به خطوط زندگی خودمان بنگریم،  نه به صورت نابود کننده آن رشد طبيعي حاصل از بحران يك مسئله است، تجربه ارتباطي مربوط به دوران بحران، يك مسئله ديگر. بااين وجود هر دو به هم مرتبط‌ اند

بحران به ما یاد میدهد که مسیر زندگی نه مستقیم است و نه پیوسته بلکه با شکاف، دوراهه و انشعاب به مسیر خود ادامه میدهد.

ثبت نظر درباره این کتاب